GDPR

Политика за защита на личните данни.
Последно актуализирана на 12.08.2019 г.

Информация за нас

Компания „ЕЙЧ АР РИЗАЛТС ИНТЕРНЕШЪНАЛ“ ООД – София  със седалище в гр.София, ул.Кадемлия“ №48, ет.1, ап.1. обработва законообразно и прозрачно лични данни.

Ние обработваме законосъобразно и прозрачно всякакви лични данни, които събираме в съответствие със закона, и по-специално с Регламент 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, които регулират събирането, обработването и неприкосновеността на личните данни (наричани заедно, “Закона”), като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Какво правим?

Следните дейности включват събирането и обработването на лични данни, свързана с лица, които могат да бъдат идентифицирани (наричани “лични данни” съгласно Закона ):

 • Посредничество по намиране на работа;
 • Обработване на запитвания за предоставяне на услуги;
 • Подобряване на нашите услуги и продукти въз основа на легитимния ни интерес

Целта при обработването на Вашите данни.

Целите на обработването на лични данни от нас са предоставяне от една страна на посреднически услуги на физически лица, които търсят работа, като се запознаваме с техния професионален опит и експертни познания, а от друга страна даването на възможност все по-голям брой работодатели, предлагащи работа, да ползват нашите услуги и съответно да намират най-подходящите за техните компании служители. Характерът на работата ни предполага личен контакт с хората, затова Вашите лични данни най-често могат да бъдат ползвани с цел личен контакт с вас.

Основания за обработването:

 • Изпълнение на законовите ни задължения по Закона за насърчаване на заетостта, в това число поетите договорни ангажименти с работодателите, предлагащи работа както и  задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове.
 • Сключване и изпълнение на договори между нас и лицата, които търсят работа и нас или предприемането на стъпки преди сключване на договор с нас от Ваша страна, както и всякакви договори, свързани с провеждането на обучения и предоставяне на други консултантски услуги;
 • Нашия легитимен интерес – подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес;
 • При съгласие от Ваша страна – данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, включително за директен маркетинг за наши продукти и услуги, за да се свържете с нас и да отговаряме на Ваши запитвания или друга кореспонденция.

Категориите на получените лични данни или каква информация събираме и обработваме чрез нашата интернет страница

 • Относно лицата, търсещи си работа – ние събираме лични данни чрез интернет страницата ни, само пряко от лицата, които ни ги предоставят. Разполагаме с база данни, съдържаща данните за лица търсещи си работа, които използват нашия сайт, за да кандидатстват по публикувани от нас обяви за работа или когато ни изпращат информация за себе си заедно с автобиография за да им помогнем да си намерят работа, без да кандидатстват по конкретна обява за работа.

  Когато едно лице кандидатства по обява за работа, публикувана на нашата интернет страница, то ни изпраща неговите имена, личен имейл адрес, съобщение (свободен текст по преценка на лицето, което може да бъде мотивационното писмо, което да изпратим на работодателя, който предлага позицията по обявата за работа), прикачена автобиография (лицата свободно избират каква информация да включат в своята автобиография, като най-често информацията бива: име, контакт, образование, професионален опит, владеене на чужди езици и специални умения и сертификати). Предоставянето на тази информация е задължително с оглед възможността ни да предоставим услугата посредничество по намиране на работа. Без тази информация предоставянето на нашата услуга ще бъде невъзможно.

  Когато едно лице ни изпраща по собствено желание своята автобиография без да кандидатства за дадена позиция, публикувана на сайта, то може да предостави информация относно каква работа търси, какви таланти има, какъв според него е предпочитаният работодател, с какво най-много се гордее. Ние използваме тази информация, за да намерим възможно най-подходящата работна позиция и работодател за лицето.

  Когато едно лице, търсещо си работа, участва на кариерен форум (или подобно организирано събитие, чиято цел е да посредничи между търсещи си работа лица и потенциални работодатели), то може да ни предостави доброволно: име, данни за контакт, данни за образование, владеене на чужди езици, интереси.

  Лицето предоставя тези данни, когото иска да се възползва от нашите професионални услуги за посредничество при набиране на работа. Ние използваме данните единствено с цел намиране на подходяща позиция, за която се търсят нови служители.

  Когато нормативната уредба на нашата дейност ни задължава да видим водим регистри на лицата търсещи работа или на устроените на работа лица, ние може допълнително да съберем единен граждански номер, за да изпълним това свое законово задължение, например когато сключваме договор с физическо лице търсещо работа.
 • Относно работодателите – за лицата, представляващи работодатели, които търсят персонал или самите работодатели, събираме информация като: две имена (лично и фамилия), фирмен имейл адрес, телефон, име на дружеството работодател.

  Ние не желаем да ни предоставяте и не желаем да използваме никакви лични данни, които попадат в “специалните категории” (както са определени в Закона), т.е. данни, свързани с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни / биометрични данни за идентифициране на лице, данни относно здравето на някого или сексуалния живот или ориентация на лицето, данни за престъпления и присъди. Всяко лице може да направи публична част от тази информация, но ние ще се стремим да не събираме и обработваме подобна информация освен ако имаме изричното съгласие на лицето за това.

С кого споделяме информацията Ви

Ние можем да разкриваме лични данни на трети страни в следните ситуации:

 • Ако имаме законово задължение да разкриваме лични данни (например, когато имаме задължение да предоставяме данни на полицията или на съдилищата);
 • За да приложим или да спазим договори с работодатели предлагащи работа – в тези случаи ние предоставяме личните данни на физическите лица, търсещи работа, на работодателите предлагащи работа. Това е основната ни дейност, която е регламентирана по закон и ние се стремим да я осъществяваме при спазването на най-високи професионални стандарти.

Ние можем да споделим лични данни с трети страни извън случаите по-горе, само с предварително информиране на конкретното физическо лице и, ако е необходимо, съгласно Закона, когато имаме необходимото съгласие за това.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: външни консултанти и специалисти, дружества, предлагащи софтуер за изготвяне на личностен и друг вид анализи, както и за статистически цели, счетоводни и правни кантори, куриерски фирми (с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи) и др.

 Периодите на запазване на личните данни

Периодът, за който съхраняваме лични данни, зависи от целта (ите), за която тази информация е събрана. Ние няма да държим личните данни по-дълго от необходимото за тази (тези) цел (и), освен ако не е необходимо да съхраняваме данни за по-дълъг период, за да спазим законови изисквания (например подробности за плащания за целите на данъчното право).

Ние имаме политика за съхранение на лични данни, която определя различните периоди, за които съхраняваме лични данни в съответствие с нашите задължения съгласно Закона. Критериите, които използваме за определяне на съответните периоди за запазване на данни, се основават на:

 • Различни законови изисквания (например задължения за съхраняване на данни за транзакции/оферти за данъчни/счетоводни цели);
 • Целта, за която сме събрали тези лични данни и където сме идентифицирали продължаващата законна законова необходимост да държим тези лични данни с оглед постигането на тази цел;
 • Указания, издадени от съответните регулаторни органи, включително, но не само, Комисията за защита на личните данни.

Лични данни на лица, търсещи си работа, ще бъдат пазени за срока, за който обявата за работа, по която са кандидатствали е активна и е на нашата интернет страница. Това означава, че работодателят, който предлага работа, все още не е завършил процеса на подбор на персонал. Най-дългият период, за който ще пазим данните на лицата, търсещи си работа е 18 месеца от датата на получаване или събиране на данните.

Правата, с които разполагат физическите лица по отношение на обработването на лични данни

Законът за защита на личните данни предоставя на физическите лица определени права във връзка с личните им данни. Тези права могат да се упражняват чрез подаване на заявка до нас чрез данните за контакт по-горе. В обобщение, лицата могат:

 • Да искат информация за личните данни, които имаме за тях, за какво използваме тези лични данни и на кого могат да бъдат разкрити (наречена “заявка за достъп на субект”). Обикновено ще отговорим в рамките на един месец от получаване на заявката, а в случай на сложни искания, този срок може да бъде удължен до два месеца. Може също така да поискаме допълнителна информация за намиране на търсената конкретна информация и някои от законовите ограничения или изключения може да се прилагат към част от информацията, която можем да оповестим.
 • Да искат коригиране на личните данни, които имаме за тях, които са неточни или непълни;
 • Да възразяват срещу продължаващото използване на личните им данни за директен маркетинг;
 • Да искат да изтрием лични данни без неоснователно забавяне и / или да възразим и / или да ограничим използването на техните лични данни за каквито и да било цели, освен ако имаме основателна причина да продължаваме да съхраняваме или обработваме тези данни;
 • Да поискат да прехвърлим личните им данни на друга страна, само когато личните данни са събрани със съгласието или се използват за изпълнение на договора и се обработват по автоматизиран начин (т.е. на компютър).

Моля, обърнете внимание, че (когато е необходимо) си запазваме правото да поискаме доказателства, за да проверим самоличността на дадено лице, преди да можем да действаме или да отговорим на искането му.

Сигурност

Вземаме мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните Ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели я използваме и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Контакти на нашето Длъжностно лице по защита на данните са: